Jaarverslag 2017

Voorwoord College van Bestuur


Dit jaarverslag begeleidt een jaarrekening die een beeld schetst van een 2017 waarin de in het voorgaande jaar ingezette veranderingen op organisatorisch en met name financieel gebied vruchten af hebben geworpen. Waar we op het moment van schrijven van het voorgaande jaarverslag de volgende zin op namen: "De realisatie in 2017 loopt volgens verwachting en daarmee lijken we de negatieve tendens over de laatste jaren fors om te buigen, waarbij een 'break even' of kleine winst in het verschiet ligt." Blijkt uit het voorliggende verslag dat de ombuiging nog groter is geweest en SPOVenray niet alleen een ruim positief resultaat heeft kunnen realiseren, maar ook schoon schip heeft gemaakt voor wat betreft afschrijvingen en het terugdringen van incidentele uitgaven buiten de begroting. Hier heeft iedereen binnen SPOV aan bijgedragen en het is een resultaat waar we trots op zijn!

De organisatie is gebaseerd op een in 2016 nieuw vastgesteld uitgangspunt: Hou het simpel. Steeds vaker vragen we ons af welke zaken moeten, welke wenselijk zijn en welke overbodige ballast vormen. Verminderen van regeldruk en minder papierwerk zijn uitdagingen voor SPOVenray die onze medewerkers moeten helpen hun werkplezier te behouden en/of te vergroten, zodat ze zich steeds meer kunnen richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs in de wereld van morgen.

We zijn steeds op zoek naar hoe iedere medewerker meer het eigenaarschap krijgt, neemt en vooral† voelt. Voor CvB en staf is het de uitdaging om te ontdekken welke leiding eenieder hierbij nodig heeft, maar ook welke ondersteuning en welke vrijheden nodig zijn.

Deze uitgangspunten zijn onderdeel van ons DNA - De Nieuwe Attitude. Hierin hebben we onze grootste ambities terug gebracht naar zes uitgangspunten die ons helpen om de geformuleerde ambitie te realiseren. Tijdens SPOV-momenten wordt steeds volgens deze uitgangspunten gehandeld en we zien steeds meer medewerkers actief ons DNA uit dragen.

Met Dynamiek Scholengroep (Horst) en Prisma (Panningen) is de samenwerking binnen SSC Overkwartier indringend geŽvalueerd. Dit naar aanleiding van processen die niet soepel en vaak niet snel genoeg verliepen, terwijl we als organisatie duidelijk behoefte hebben aan snelheid, wendbaarheid en flexibiliteit. In 2017 heeft dit geen gevolgen gehad voor SPOVenray. Voor 2018 worden deze wel voorzien en zal worden ingezet op het gedeeltelijk 'insourcen' van medewerkers en processen. Begrotingstechnisch gezien zal dit geen negatieve invloed hebben en de voorlopige conclusie is dat dit kostenneutraal een beter niveau van dienstverlening gaat op leveren. Deze conclusie wordt onderschreven door een extern onderzoek.

Binnen het onderwijsaanbod is iedere school afgelopen jaar bezig geweest met het verder implementeren en verbeteren van de in de koerskaarten omschreven doelen. De basis hier voor is gelegd in het strategisch beleidsplan van SPOVenray. Dit vindt zijn vertaling op iedere school. In 2018 gaan we ons strategisch plan herijken en daaropvolgend zullen ook de koerskaarten per school weer nieuwe vormen aan nemen.

Ook in 2017 waren alle scholen van SPOVenray van voldoende kwaliteit en hadden allen een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Ook hebben alle scholen een voldoende resultaat op de verplichte eindtoets gehaald. Ook hier zijn wij uiteraard trots op, ondanks dat we zeer overtuigd zijn van het feit dat deze resultaten maar een deel van ons verhaal vertellen.

Binnen de stichting merken we een groeiend vertrouwen, zowel in de stichting als ook in elkaar en met name elkaars kwaliteiten. Dat geeft voldoende aanleiding om komende jaren vol in te zetten op kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van organisatie en innovatief vermogen. In de komende jaren zal daarom in de begroting extra budget vrij gemaakt worden voor scholing en innovatie.


Marcel Reulen
voorzitter CvBVoor het volledige jaarverslag 2017†klik hier.