Kleine Scholen Convenant

Convenant
Kleine scholen van SPOVenray in de dorpen van de gemeente Venray
††
Partijen
Stichting SPOVenray, hierna te noemen: SPOVenray
Gemeente Venray, hierna te noemen: gemeente
Stichting dorpsradenoverleg Venray, hierna te noemen: DRO

In aanmerking nemende dat:
  • De adviesgroep Toekomst Primair Onderwijs Venray in haar adviesrapport "Zoeken naar mogelijkheden, met aandacht voor belemmeringen" van 22 oktober 2010 de aanbeveling heeft gedaan een convenant te sluiten tussen de gemeente, SPOVenray en het DRO met betrekking tot het in stand houden van de scholen in de dorpen. De adviesgroep beveelt aan om in het convenant vast te leggen: het beleid van SPOVenray met betrekking tot de onderwijskundige vormgeving van de kleine scholen en de onderwijskundige investering die daarvoor gedaan wordt, de bijdrage die de gemeente doet voor de instandhouding van de schoolgebouwen in relatie tot de kosten van leegstand en de bijdrage die de dorpen leveren aan de school en de schoolorganisatie.
  • SPOVenray in haar nota "Optimaal onderwijs in een nieuwe demografische realiteit" van 17 december 2010, beleid heeft geformuleerd met betrekking tot de instandhouding van kleine scholen en het sluiten van een convenant tussen partijen onderdeel vormt van dat beleid.
  • Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente Venray in de komende jaren afneemt met 25-35%.
  • Door de daling van het aantal leerlingen scholen in hun voortbestaan worden bedreigd.
  • In het kader van leefbaarheid het van belang is om scholen in de dorpen zo lang mogelijk in stand te houden.
  • Het in stand houden van kleine scholen en de kwaliteit van het onderwijs binnen die scholen primair en formeel de verantwoordelijkheid is van SPOVenray, maar dat de gemeente en de dorpsgemeenschap≠pen, vertegenwoordigd door het DRO, zich mede verantwoordelijk maken voor de instandhouding van kleine scholen. Wanneer in een dorp geen dorpsraad is ingesteld, zal het dorp vertegenwoordigd worden door een delegatie uit het dorp.
  • Dit convenant betrekking heeft op de scholen van SPOVenray in de dorpen van de gemeente Venray.

Voor de volledige versie klik hier.