Jaarverslag 2014

Jaarverslag GMR 2014

Vooraf
2014 is het jaar geweest waarin ontwikkelingen uit het verleden hebben geleid tot een overzichtelijke en rustige uitwerking van beleidspunten. We hebben hiervan de vruchten geplukt van de nota: Optimaal onderwijs in een demografische ontwikkeling.
Zo hebben de afspraken vanuit deze nota niet alleen geleid tot soepele vormen van fusie (BS Antonius - BS de Meent) en voorgenomen fusies (BS de Stek - BS H. Maria en de Vlaswei en de Landweert), maar ook de clustervorming leidt tot zichtbare resultaten in samenwerking en leidinggeven. De GMR heeft hierin een positieve houding in genomen als gevolg van heldere besluitvorming en informatievoorziening.
Een aantal agendapunten in het afgelopen jaar hebben hun schaduw vooruit geworpen naar ontwikkelingen in de komende jaren. Dit zijn de volgende:
 • ICT beleidsplan
 • Arbeidsmarktbeleid / Vierslagleren
 • Ontbinding samenwerkingsverband WSNS Venray / Meerlo-Wanssum.
 • Evaluatie mobiliteitsidee
 • Strategisch beleidsplan 2015 - 2019.
 • Talentencampus
We zullen deze agendapunten achtereenvolgens bespreken.

Terugblik
ICT beleidsplan
ICT is een van de vier thema's in het beleidsplan 2015-2019. In 2014 zijn hiervoor enkele mensen benoemd, die zich hier uitdrukkelijk mee gaan bezighouden. De GMR zal met de uitwerking van vernieuwingen in de toekomst vaker geconfronteerd worden.
Arbeidsmarktbeleid / Vierslagleren
Om te voorkomen dat we in de toekomst een tekort aan kwalitatief goede arbeidskrachten krijgen zijn we een samenwerking met de PABO en andere opleidingsinstituten aangegaan. De GMR ziet dit als een positieve ontwikkeling, die haar vruchten zal afwerpen.
Ontbinding samenwerkingsverband WSNS Venray / Meerlo-Wanssum.
In het kader van passend onderwijs zijn we onderdeel geworden van een groter geheel in Noord Limburg. Vanuit deze ontwikkeling worden diverse beleidsterreinen binnen SPOV gekoppeld. We noemen de volgende: vernieuwing van de nota aanname-, toelatings- , schorsings-, en verwijderingsbeleid; de Talentencampus. Onduidelijk is hoe de GMR in het kader van passend onderwijs in het grote geheel haar adviserende dan wel instemmende rol kan vervullen.
Evaluatie mobiliteitsidee
De regionale samenwerking heeft naast het mobiliteitsidee ook verdergaande vormen gekregen bij afstemming financiŽn. Ook gebouwelijk wordt er steeds meer samengewerkt. De GMR ziet dit als een positieve ontwikkeling.
Strategisch beleidsplan 2015 - 2019.
Bij bespreking van het strategisch beleidsplan is duidelijk geworden dat de uitwerkingen per school een belangrijke toetsing zal zijn voor de GMR om de gestelde doelen en ontwikkelingen te kunnen volgen. 2015 zal dan ook voor een belangrijk gedeelte in het teken van deze concretisering staan.
Talentencampus
Zie hiervoor de opmerkingen bij passend onderwijs. De GMR zal dit onderdeel nadrukkelijk willen koppelen aan ontwikkelingen binnen passend onderwijs als geheel.

Chronologisch overzicht van besproken agendapunten
Vaste agendapunten:
 • Plan van aanpak/voortgang nota optimaal onderwijs
 • Mobiliteit en ontslag

27 januari 2014
 • Instemming protocol sociale media
 • Evaluatie functiemix
 • Communicatieplan GMR aangepast
 • Vaststelling jaarverslag 2013
 • Verantwoordingsrapportage personeel 2012-2013 (ter informatie)

25 februari 2014
 • Stand van zaken veiligheidsplan
 • Evaluatie mobiliteitsbeleid
 • Scholing (G)MR-leden

26 maart 2014
 • Positief advies ICT beleidsplan
 • Instemming participantenovereenkomst Cultuurpad
 • Positief advies vakantierooster 2014-2015
 • Start verkiezingen
 • Vaststelling brieven m.b.t. verkiezingen voor ouders en personeel
 • Vaststelling rooster van aftreden
 • Werving voorzitter
 • Vaststelling vergaderrooster 2014-2015
 • Evaluatie scholing
 • Informatie over aanmelding aantal leerlingen
 • Beleggingsrapportage vierde kwartaal 2014

25 april 2014
 • Positief advies begroting 2014
 • Informatie over arbeidsmarktbeleid / Vierslagleren
 • Informatie KSC Stek en Maria
 • Informatie Plan van scholen
 • Instemming met bestuursformatieplan 2014-2015
 • Sociaal beleidskader sluit per 1-8-2014

26 mei 2014
 • Instemming ontbinding van het Samenwerkingsverband WSNS Venray/Meerlo-Wanssum
 • Ter informatie verantwoordingrapportage onderwijs 2012-2013
 • Ter informatie jaarverslag SBP 2012-2013
 • Ter informatie verantwoordingsrapportage huisvesting 2013
 • Ter informatie nota "koersen op samenwerking maakt kwaliteit toekomstbestendig"

17 juni 2014
 • Stand van zaken m.b.t. de formatie
 • Benoeming mevrouw Smits en de heer van Mil en
 • Afscheid van mevrouw de Ruiter, mevrouw Heideman en de heer Janssen
 • Ter informatie kwartaalrapportage beleggingen 1e kwartaal 2014
 • Stakeholdersoverleg met de Raad van Toezicht

29 september 2014
 • Benoeming voorzitter de heer de Groot
 • Evaluatie mobiliteitsidee
 • Stand van zaken m.b.t. MFC Brukske
 • Stand van zaken m.b.t. fusie BS de Vlaswei en BS de Landweert
 • Ter informatie onderhandelaarsakkoord CAO PO 1-7-2014

28 oktober 2014
 • Scholing (G)MR-leden
 • Instemming met gewijzigde nota aanname-, toelatings-, schorsings- en verwijderingsbeleid i.v.m. wetswijziging
 • Positief advies Strategisch Beleidsplan 2015-2019
 • Ter informatie managementletter en jaarrekening 2013
 • Ter informatie de kwartaalrapportage beleggingen 2e kwartaal 2014
 • Bespreking Bestuursakkoord
 • Stand van zaken m.b.t. de clustervorming
 • Stand van zaken Talentencampus Venray
 • Beleggingsrapportage 2e kwartaal 2014

4 december 2014
 • Instemming managementrapportage Werkkostenregeling
 • Wijziging GMR-reglement
 • Beleggingsrapportage 3e kwartaal 2014
 • Ter informatie plan van aanpak samenwerking Dynamiek en Prisma

Tot slot
Vanuit de ervaringen in 2014 verwacht de GMR, dat ook in 2015 een constructieve samenwerking met BMT en het schoolbestuur zal blijven bestaan.
††
27 januari 2015,

Namens de GMR
Marcel de Groot, voorzitter