Jaarverslag 2013

2013 Is het jaar geweest dat het bij velen duidelijk is geworden dat de krimp, geleid heeft tot het besef dat de regio belangrijker werd dan de kernen. Want wil je de voorzieningen behouden, moet je zorgen dat je regionaal gaat denken.
Dat laatste zorgt ervoor dat men in de regio nauwer moet gaan samenwerken. Het oprichten van nieuwe samenwerkingsverbanden is onontkoombaar. Daaruit zullen nieuwe bestuurlijke afspraken voortvloeien. De GMR volgt dit kritisch zodat zoveel mogelijk de inbreng van SPOV gewaarborgd blijft.
Naast het samenwerken worden er met het verdwijnen van voorzieningen ook bevoegdheden gedelegeerd. Om toch invloed uit te kunnen oefenen is er meer overleg nodig, het zogenaamde netwerken.
De bovenstaande tendensen zijn voor alle besturen van scholen, gemeenten en instellingen van toepassing.
Als u naar de besluitenlijst van 2013 kijkt ziet u dat dat SPOVenray gaat samenwerken in een grotere regio en dat blijkt uit: mobiliteitscentrum IDEE; samenwerking bij werving van personeel, OPR; samenwerkingsverband passend onderwijs, Ondersteuningsplan samenwerkingsverband WSNS en participantenovereenkomst cultuurpad.
Bij de analyse van het risicomanagement is duidelijk geworden dat er gestreefd moet worden naar een nauwere samenwerking met de gemeente(n) omdat zij meer taken van de centrale overheid krijgen gedelegeerd, maar ook dat er gezamenlijke belangen zijn bij het instant houden van het aantal onderwijslocaties en ten aanzien van spreiding en diversiteit van het onderwijsaanbod.
Gelukkig is de onzekerheid van ontslag door de krimp bij het personeel weggenomen. De rust geeft weer meer ruimte om te focussen op verbetering van de onderwijsleerprocessen.
De GMR heeft regelmatig op constructieve wijze gesproken over de gevolgen van de dalende leerlingenaantallen.
De GMR zal het bestuur van het SPO-Venray kritisch blijven volgen met als belangrijkste doel de kwaliteit van het onderwijs niet uit het oog te verliezen. De GMR is ingenomen dat naast de controlerende rol ze ook steeds meer gezien wordt als een adviesorgaan.
Tot slot zult u kunnen zien dat er een grote openheid is geweest naar de GMR over de financiŽle positie en de beleggingen, zodat† de onderbouwing van besluiten ook op die gronden kon worden bekeken.Overzicht van de vergaderdata met genomen besluiten:

31 januari 2013
 • Vaststelling jaarverslag 2012
 • Informatie stappenplan Strategisch Beleidsplan 2015-2019
 • Informatie over verantwoordingsrapportage personeel 2011-2012
 • Informatie over onderzoek naar samenwerking van SPOVenray en Dynamiek SG
 • Detaillering onderdeel nota aannamebeleid i.v.m. tussentijdse overstap van kinderen naar een andere school van SPOVenray

26 februari 2013
 • Positief advies vakantierooster 2013-2014
 • De afwijkende bevoegdheden worden vastgesteld
 • Evaluatie inhoudelijke stand van zaken m.b.t. functiemix

27 maart 2013
 • Instemming met dyslexieprotocol van SPOVenray
 • Start verkiezingen
 • Vaststelling brieven m.b.t. verkiezingen voor ouders en personeel
 • Vaststelling rooster van aftreden
 • Ter informatie kwartaalrapportage beleggingen 4e kwartaal 2012
 • Informatie over het initiatief van de gezamenlijke besturen van Noord Limburg om actie te ondernemen om meer jonge mensen geÔnteresseerd te krijgen voor het vak van leerkracht PO.
 • Goedgekeurde beleidsstukken worden niet meer verspreid met paarse kaft, maar zijn terug te vinden op de website van SPOVenray.

25 april 2013
 • Positief advies begrotingen 2013
 • Instemming met ondersteuningsplan WSNS 2013-2014
 • Instemming met bestuur formatieplan 2013-2014
 • Evaluatie personeelsavonden SPOVenray
 • Informatie over professionaliseringsscan CBE

27 mei 2013
 • Instemming groeiregeling
 • Stand van zaken m.b.t. veiligheidsplan
 • Ter informatie uitslag soft controls
 • Ter informatie verantwoordingsrapportage onderwijs 2011-2012
 • Ter informatie verantwoordingsrapportage huisvesting 2011-2012

18 juni 2013
 • Instemming met pilot m.b.t. het mobiliteitscentrum IDEE
 • Instemming met protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen
 • Benoeming mevrouw Heideman, mevrouw Versteegen en mevrouw Verhagen
 • Afscheid van mevrouw Jenniskens, mevrouw Arts en de heer Bronswijk
 • Ter informatie kwartaalrapportage beleggingen 1e kwartaal 2013
 • Stakeholdersoverleg met de Raad van Toezicht

23 september 2013
 • Informatie over Passend Onderwijs en de OndersteuningsPlanRaad (OPR)

29 oktober 2013
 • Inventarisatie scholing (G)MR-leden
 • Terugkoppeling bijeenkomst preventiemedewerkers m.b.t. veiligheidsplan
 • Ter informatie de jaarrekening 2011
 • Ter informatie de kwartaalrapportage beleggingen 2e kwartaal 2013

28 november 2013
 • Instemming met het plan van aanpak m.b.t. het Shared Service Centre
 • Ter informatie Ondersteuningsloket (OSL)
 • Ter informatie rapportage risicomanagement
 • Ter informatie het extra bedrag van € 650 miljoen voor 2014 vanuit het herfstakkoord

18 december 2013
 • Vaststelling enquÍte evaluatie mobiliteitsbeleid SPOVenray
 • Informatie over MFC Brukske
 • Informatie vanuit de OndersteuningsPlanRaad (OPR)
 • Ter informatie kwartaalrapportage beleggingen 3e kwartaal 2013

27 januari 2014
Voorzitter GMR J.A.A. Jongenelen.