Jaarverslag 2012

Dit jaar kenmerkt zich vooral in het uitvoeren van reeds voorgenomen beleid in het kader van de krimp. Gelukkig is door het tijdig nemen van maatregelen in overleg uiteindelijk een stabiele situatie ontstaan. De fusies van de scholen in Heide en Leunen, Vredepeel en Merselo zijn naar tevredenheid verlopen.
Voor het personeel is een duidelijke situatie ontstaan met een tijdelijk overschot, maar op termijn zal er een tekort ontstaan. Om de kwaliteit van het onderwijs en de werkgelegenheidsgarantie van het personeel te vergroten zal met andere besturen voor primair onderwijs gestreefd worden naar samenwerking.
De bezetting van de bestuurlijke kolom is gekrompen. Omdat de omvangrijke taken en vele overlegsituaties de bereikbaarheid onder druk kunnen zetten, is gekozen om de taken over meerdere personen te verdelen. Aanvankelijk werd gedacht taken aan directeuren te kunnen delegeren. Later bleek versnippering tot nog meer overleg te leiden en kwam daarmee de bestuurlijke slagvaardigheid in de knel.
De GMR heeft een afgevaardigde gehad in de sollicitatiecommissie bij de opvolging van C.†van Hout, die om zijn inhoudelijke bijdrage bij personele zaken zeer werd gewaardeerd.
De GMR heeft bij het overleg met de Raad van Toezicht aangegeven, dat ondanks de toenemende zorgen over krimp en bezuinigingen, de kwaliteit van het onderwijs bewaakt moet worden en dat zij zich daarvoor zal inspannen.
Wat de GMR zorgen baart, is de kandidaatstelling bij verkiezingen. De GMR streeft naar een zo groot mogelijke spreiding over de scholen. Wij doen een dringend beroep op ouders en personeel om zich in april te kandideren.

Samenvatting van onderwerpen en besluiten GMR 2012

Vaste agendapunten:
 • Plan van aanpak/voortgang nota optimaal onderwijs
 • Mobiliteit en ontslag / DGO

26 januari 2012
 • Positief advies vakantierooster 2012-2013
 • Vaststelling jaarverslag GMR 2011
 • Informatie over verantwoordingsrapportage personeel 2010-2011
 • Informatie over kleine scholenoverleg
 • GMR maakt deel uit van de sollicitatiecommissie voor de HRM functionaris

28 februari 2012
 • Handhaving verkiezingsreglement
 • Informatie over stand van zaken m.b.t. MFC Brukske
 • Informatie hoe omgegaan wordt met landelijke onderwijsstaking van 6 maart 2012.
 • Advies over brief inzake werkgelegenheidssituatie en inzet formatie scholen 2012-2013 aan directeuren, teams en MR-en en als raamwerk om ouders te informeren.


28 maart 2012
 • Stakeholdersgesprek met Raad van Toezicht
 • Start verkiezingen
 • Vaststelling brieven over de verkiezingen voor ouders en personeel
 • Vaststelling rooster van aftreden
 • Ter informatie de herziene vastgestelde lief en leedregeling26 april 2012
 • Positief advies begrotingen 2012
 • Instemming met ondersteuningsplan 2012-2013
 • Instemming met bestuursformatieplan 2012-2013, w.o. de formatie in relatie tot de T‑bekostiging
 • Evaluatie samenwerkingsovereenkomst Eijdems
 • Informatie over het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum
 • Vergaderplanning 2012-2013
 • Evaluatie communicatie GMR en bestuur

22 mei 2012
 • Ter informatie verantwoordingsrapportage onderwijs 2010-2011
 • Ter informatie verantwoordingsrapportage huisvesting 2010-2011

18 juni 2012
 • Instemming met protocol huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik (onderdeel veiligheidsplan)
 • Instemming met protocol incidentenregistratie (onderdeel veiligheidsplan)
 • Nieuwe GMR-leden vanuit de oudergeleding de heren Steenbakkers en van der Velden
 • Akkoord dat ingehouden loon bij stakingsdagen toegevoegd wordt aan de voorziening personeel

24 september 2012
 • Invulling enquÍte over financiŽn

30 oktober 2012
 • Vaststelling lief en leedregeling GMR
 • Inventarisatie scholing (G)MR-leden
 • Ter informatie de jaarrekening 2011
 • Ter informatie de kwartaalrapportage beleggingen 2e kwartaal 2012

28 november 2012
 • Instemming personele gevolgen invoering Afas
 • Akkoord met wijzigingen WMS i.v.m. verzelfstandiging van dislocaties en de invoering van de fusietoets in het onderwijs
 • Ter informatie invoering Passend Onderwijs
 • Ter informatie bezuiniging gemeentelijke subsidie voor het basispakket leerlingenzorg
 • Ter informatie herinrichting bestuurlijke kolom

17 december 2012
 • Nieuw GMR-lid vanuit oudergeleding mevrouw Biersteker
 • Evaluatie functiemix
 • Ter informatie de risico-inventarisatie
 • Ter informatie de beleggingsrapportage 3e kwartaal 2012
 • Vaststelling jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht op verzoek van de RvT


31 januari 2013