Jaarverslag 2011

Jaarverslag GMR 2011.

Voorwoord
Het afgelopen jaar heeft volledig in het teken van de ontgroening (krimp) gestaan. Hoewel al jaren bekend is dat door toenemende welvaart en hoger opgeleiden de bevolking in die gebieden afneemt en dat er meer banen naar stedelijke gebieden gaan, is dat in Nederland laat onderkend.
Gelijktijdig is het economische klimaat minder gunstig geworden. Beide ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er een herschikking van middelen moet plaatsvinden. Omdat onderwijs een human interest organisatie is, treffen de te nemen maatregelen altijd mensen.
In dit klimaat is het belangrijk om met elkaar open te communiceren over de mogelijk te nemen maatregelen.
De GMR wil in dat kader graag een zo breed mogelijke vertegenwoordiging door een deelname van zoveel mogelijk scholen in de GMR. Wij zijn als GMR afhankelijk van de door de MR-en aangeleverde kandidaten. De GMR hoopt dat de niet vertegenwoordigde MR-en in 2012 kandidaten leveren die zich verkiesbaar stellen.
Middels het communicatieplan is persoonlijk contact tussen MR-en en GMR geregeld. Toch vinden wij het een punt van aandacht om de leden van de GMR door zoveel mogelijk MR-en vertegenwoordigd te zien. Draagvlak behouden is van belang om de noodzakelijke herverdeling van de middelen (leerlingen, personeel, huisvesting) in de toekomst te kunnen nemen, zonder in een negatief klimaat terecht te komen.
Alleen door samenwerking kunnen we zo goed mogelijk door deze periode komen.

Voor het volledige jaarverslag 2011 klik hier.