Inrichting College van Bestuur, management en staf

 
Vastgesteld in bestuursvergadering 24 mei 2007

INRICHTING COLLEGE VAN BESTUUR, MANAGEMENT EN STAF

SPO VENRAY

1. Input:
 
Bepalende factoren:
het omzetten van de huidige feitelijke werkwijze naar het bestuursmodel van een Raad van Toezicht en College van Bestuur;

  • de toenemende financiële verantwoordelijkheid onder het lump sum stelsel te voorzien van een besluitvormende en toezichthoudende taak en daartoe de lagen in de organisatie toe te rusten met de daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • het uitgangspunt van het bestuur dat er één kapitein op het schip moet zijn en dat dit dient te zijn omgeven met voldoende randvoorwaarden en waarborgen;
  • de feitelijk te verrichten werkzaamheden;
  • de betaalbaarheid van het nieuwe bestuursmodel.
 
Opmerking verdient dat de ontwikkeling in de richting van het Raad van Toezichtmodel past in de ‘governancegedachte’ zoals door de minister van OCW is verwoord in haar brief ‘Governance in het onderwijs’ d.d. 7 juli 2005. Één van de leidende gedachten in die brief is de scheiding tussen bestuur enerzijds en toezicht anderzijds. Deze scheiding komt in het Raad van Toezichtmodel goed tot uitdrukking in de opbouw van de organisatie
 
Ten behoeve van dit advies zijn er inventariserende gesprekken gevoerd met:
  • het bestuur;
  • de algemeen directeur;
  • de stafleden;
  • het directeurenoverleg
  • de GMR.

Voor de volledige nota klik hier.