Jaarverslag 2018

Voorwoord College van Bestuur

Dit jaarverslag begeleidt een jaarrekening die een beeld schetst van een 2018 waarin het in 2016
ingezette financiŽle beleid in volle omvang heeft gerendeerd en we wederom een positief resultaat
hebben mogen noteren. De koers om te komen tot een voldoende groot weerstandsvermogen werd in
2016 ingezet met een einddatum rond augustus 2024. De forse verbeteringen qua resultaat maken nu
dat we in onze liquiditeitsplanning en balansprognose kunnen zien dat we dat reeds in augustus 2019
nagenoeg zullen bereiken. Hier heeft iedereen binnen SPOV aan bijgedragen en het is een resultaat
waar we trots op zijn! Vanaf schooljaar 2019-2020 zal het positieve resultaat op de begroting dus rond
de 50k komen te liggen, er is voldoende vermogen om eventuele tegenvallers op te vangen.
We hebben in 2018 verder gewerkt aan het verankeren van ons DNA binnen de gehele organisatie en
met name de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt steeds nadrukkelijker zichtbaar in onze
begroting. We werken niet vanuit een absolute nullijn, maar vanuit de gezamenlijkheid accepteren we
plussen en minnen. Deze moeten uiteraard wel verklaarbaar zijn, daartoe hebben we een andere
kernwaarde vanuit ons DNA ingezet: Hou het simpel. Scholen die groeien mogen een minbegroting
overleggen, scholen die krimpen moeten een plus realiseren. Hiertoe moet er een basis van
vertrouwen zijn tussen scholen onderling en tussen scholen bestuur. We laten alle inkomsten zien op
de scholen waar ze vallen, zodat we transparantie creŽren en niet via onduidelijke regels komen tot
een 0-begroting voor alle scholen.

Door in de bovenschoolse begroting budgetten op te nemen voor innovatie en scholing zorgen we er
voor dat we medewerkers en scholen die durven te experimenteren hierin ook kunnen faciliteren.
Vaak zien we dat scholen dit doen in samenhang met kinderopvang (dit kunnen we zeker nog verder
uitbreiden), andere scholen of de wijk waarin de school staat. Op die manier blijven we verbonden
met de wereld om ons heen.

In 2018 hebben we een start gemaakt met het verbreden van onze uitgangspunten naar een
inhoudelijk uitgangspunt waar we onze onderwijskundige keuzes mede kunnen baseren: we hebben
op basis van diverse momenten van onderzoek, ontwikkeling en bezinning vastgesteld dat we ons
willen baseren op een holistisch mensbeeld: we zien de wereld als een samenhangend geheel en ook
bij onze medewerkers en leerlingen kijken we naar de brede ontwikkeling. Tijdens SPOV-momenten
wordt steeds volgens deze uitgangspunten gehandeld. We zien steeds meer medewerkers actief ons
DNA uit dragen en de komende periode zullen we ook steeds actiever inzetten op het vullen van
beelden rondom onze holistische kijk op de wereld.

Met Dynamiek Scholengroep (Horst) en Prisma (Panningen) is in 2017 de samenwerking binnen SSC
Overkwartier geŽvalueerd. In 2017 heeft dit nog geen gevolgen gehad voor SPOVenray. In 2018 zeer
nadrukkelijk wel en hebben we ingezet op het gedeeltelijk 'insourcen' van medewerkers en processen.
Met name in contracten / abonnementen heeft dit een financiŽle negatieve invloed gehad (lees:
meerkosten), maar in positieve zin op de beschikbare tijd van mensen ťn de kortere lijnen en daarmee
hogere handelingssnelheid. De voorlopige conclusie is dat dit een beter niveau van dienstverlening op
levert en dat we in administratieve zin processen kunnen afstemmen op ons DNA.
In 2018 is ook een enorme investering gedaan in de digitalisering. Zowel de werkomgeving (van
Windows naar Google) als de hardware hebben een upgrade ondergaan en maken dat we op dit
moment wellicht het best geoutilleerde stichting zijn voor wat de digitale omgeving betreft. Dit past
binnen het streven om de beste werkgever te zijn ťn bij de ondertitel van het strategisch beleidsplan:
Leren in de wereld van morgen. Doordat de apparatuur en digitale omgeving intuÔtief zijn en een
stabiele en snelle omgeving vormen komen we hiermee ook tegemoet aan de wens om de werkdruk
terug te dringen.

Ook in 2018 waren alle scholen van SPOVenray van voldoende kwaliteit en hadden allen een
basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Ook hebben wederom alle scholen een
voldoende resultaat op de verplichte eindtoets gehaald. Ook hier zijn wij uiteraard trots op, ondanks
dat we zeer overtuigd zijn van het feit dat deze resultaten maar een deel van ons verhaal vertellen.

Marcel Reulen
voorzitter CvB

Voor het volledige jaarverslag 2018 klik hier.