Jaarverslag 2017


1. Inleiding

Met dit document blikken we terug op het afgelopen jaar. We geven een overzicht van de activiteiten die door de GMR zijn geÔnitieerd en uiteraard ook op welke wijze de medezeggenschap in 2017 vorm en inhoud heeft gekregen door ons advies- dan wel instemmingsrecht. Daarnaast geven we in dit jaarverslag een korte vooruitblik op 2018.

2. Een proactieve GMR

Voor 2017 heeft de GMR enkele speerpunten benoemd. Deze speerpunten worden proactief door de GMR voorbereid en/of geagendeerd met het bestuur van SPOV. Om dit vorm te geven heeft de GMR uit haar geleding personen benoemd die onder mandaat alle benodigde gegevens binnen SPOV mogen opvragen. Hieronder staat, in willekeurige volgorde, de uitwerking van deze speerpunten.

2.1 Het ICT-beleidsplan
In het afgelopen jaar zijn er binnen SPOV weinig ontwikkelingen te constateren op het gebied van ICT. Daarnaast is er - vanwege de focus op de financiŽle situatie van SPOVenray - vanuit de GMR ook weinig aandacht aan besteed. Pas laat in het jaar (eind november) stond een overleg gepland tussen de voorbereidingsgroep van de GMR en de bestuurder. Eerder heeft de GMR geconstateerd dat de implementatie van het strategisch ICT beleidsplan onvoldoende van de grond kwam. In dit overleg heeft de bestuurder dit nogmaals onderkend en aangegeven dat de uitwerking en implementatie ervan wordt opgepakt door een speciale beleidsgroep 'Wetenschap, ICT & Technologie'.† Met de bestuurder is afgesproken dat de voorbereidingsgroep hier in 2018 actief aan gaat deelnemen ter voorbereiding op agendering in de GMR.†

2.2 De begroting
Vanaf het begin van kalenderjaar was het duidelijk dat dit speerpunt een vast onderdeel van de agenda van de GMR zou zijn. Er lag immers een belangrijke opgave om SPOV financieel gezonder te maken. Een opdracht die zowel op de scholen als bovenschools de nodige inspanning heeft gevraagd en die door de GMR nauwgezet gevolgd is. Belangrijk facet daarin was het bespreken van de Marap's. Hiermee kon de GMR goed volgen dat het met de beheersbaarheid van de financiŽn duidelijk de goede kant op gaat. Het gestelde doel om binnen de begroting te blijven opereren, lijkt te worden gehaald. De toegenomen transparantie op financiŽn wordt door de GRM gewaardeerd. Deze transparantie willen we graag behouden.†
2.3 Huisvesting
De onduidelijkheid over de al of niet aanwezige leegstand en andere huisvestingsproblemen, heeft de GMR verwoord in een brief aan de bestuurder met een aantal daarin opgenomen vragen. Het heeft lang geduurd voordat daar antwoorden op kwamen., maar toen deze antwoorden er uiteindelijk waren werden er veel onduidelijkheden opgehelderd. Ook hier zagen we onder de huidige bestuurder een toename in de transparantie. Er komt een integraal huisvestingsplan (inclusief het beleid m.b.t. 'frisse scholen'), waarin ook wordt opgenomen dat meerder scholen al meer dan 40 jaar oud zijn en toe zijn aan vernieuwing / vervanging. Belangrijk issue daarbij (ook vanuit de gemeente) is de transfer naar een duurzame vorm van (nieuw)bouw. Huisvesting wordt in het 2018 (weer) een belangrijk speerpunt.
2.4 Onderwijs
De voorbereidingsgroep †van de GMR heeft overleg gehad met Monique Hoeijmakers, beleidsmedewerker kwaliteit, inzake passend onderwijs, dyslexie en dyscalculie, het aannamebeleid en het schorsingsbeleid. Ook is er †vanuit de GMR overleg geweest over het functieboek van SCC Overkwartier. Deze vooroverleggen hebben geleid tot notities die in de GMR zijn besproken. In 2017 waren er op stichtingsniveau weinig ontwikkelingen zichtbaar in innovatieve zin. De scholen blijven zich wel ontwikkelen gebaseerd op hun eigen koersplan.
Voor het volgend jaar is het wenselijk dit speerpunt onder te verdelen in enerzijds 'zorg en kwaliteit' en anderzijds 'innovatieve ontwikkelingen'.
2.5 Talentencampus Venray / Plan Veltum
Het kopje Talentencampus/Plan Veltum werd in 2017 Plan Veltum. Het bleef lange tijd moeilijk om hier als GMR op een goede wijze betrokken bij te raken. De GMR werd geÔnformeerd over het feit dat de betrokken MR-en al instemming hadden verleend aan de plannen. Aan de bestuurder werd gevraagd om een schriftelijke uiteenzetting m.b.t. de stand van zaken. De GMR is met name benieuwd naar de visie op het niveau van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs: welke onderwijskundige aspecten liggen ten grondslag aan de gemaakte keuzen. Vanuit de GMR is navraag gedaan bij de MR-en van Focus en Coninxhof. Bij de vakbond (AOb) is navraag gedaan naar de (wettelijke) betrokkenheid van de GMR bij een ontwikkeling als plan Veltum. De AOb staat op het standpunt dat het in dit geval een samenwerkingsproject is van meerdere scholen en dat legitimeert †de GMR hierbij (sterk) betrokken te zijn. De voorbereidingsgroep van de GMR heeft aan MR van Focus verzocht om een gezamenlijk overleg. In oktober bleek dat plan Veltum - op gemeentelijk niveau - in een impasse is geraakt als gevolg van de aanwezige twijfels inzake het gewenste resultaat van de verbouwingsplannen en de bijbehorende financiering.
Conclusie: Plan Veltum blijft een belangrijk speerpunt in 2018.
3. Medezeggenschap in uitvoering

Aan de goede uitvoering van de medezeggenschap ligt wetgeving ten grondslag. Tevens hanteren wij een GMR-reglement. Op basis van deze wetgeving en het reglement worden onderwerpen geagendeerd ter informatie, ter vaststelling, ter advies of ter instemming.†

3.1 Overleggen met de raad van toezicht (23 januari en 26 juni)

We voeren 2x per jaar een halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht.
In een open sfeer is er in de bijeenkomst van 23 januari gesproken over de volgende onderwerpen:
 • De financiŽle resultaten van de afgelopen jaren. Tekort aan stuurbare informatie en een te groot vertrouwen hebben het zicht op de werkelijke resultaten de jaren daarvoor versluierd. De Raad van Toezicht erkende dat er te veel is uitgegaan van de gepresenteerde cijfers en dat de RvT te lang heeft gewacht op de accountantsrapporten.† Pas na onderzoek door de nieuwe bestuurder kwam naar voren dat de ontvangen informatie onjuist en onvolledig was. De leden van de Raad van Toezicht verbinden hun lidmaatschap aan het (al dan niet) bereiken van de gewenste financiŽle resultaten.
 • IJkpunten voor het onderwijs en het personeel. Deze zijn/worden aangescherpt.

In het overleg van 26 juni is gesproken over de volgende onderwerpen:
 • Stand van zaken financiŽn. De bewaking van de begroting is substantieel verbeterd. Een volgende stap is een begroting die aansluit op het schooljaar en niet alleen op het kalenderjaar. Het algemene gevoel van de GMR t.a.v. de financiŽle situatie is dat er een transparant beeld wordt gegeven. Er is, mede door te toegenomen transparantie, ook meer duidelijkheid over de gemaakte keuzes om weer financieel gezond te worden. De GMR heeft daardoor ook veel meer vertrouwen gekregen in de cijfers.
 • Evaluatie schooljaar 2016-2017. De GMR geeft aan de bestuursstijl van de bestuurder als zeer positief te ervaren.
 • Inventarisatie onderwijsinhoudelijke thema's voor het schooljaar 2017-2018. Naar aanleiding van de personeelsavonden is er een brief opgesteld met acties en intenties waarop SPOV de komende jaren graag wil inzoomen. Overkoepelende vraag van de GMR is waarin SPOV zich inhoudelijk wil onderscheiden van andere schoolbesturen in Nederland. Afgesproken wordt om hierop terug te komen in het volgende halfjaarlijkse overleg in 2018.
 • Policy Governance model (Carver).† Hierop wordt een toelichting gegeven. Er komen nieuwe (herijkte) ijkpunten van toezicht.
 • Personeelsbeleid (incl. Verzuimbeleid). Het ziekteverzuim is binnen SPOV aan de hoge kant. Dit heeft de aandacht van zowel CVB als RvT. Dit thema wordt opnieuw geagendeerd voor het volgende halfjaarlijkse overleg.

3.2 Contact met de MR-en van SPOV

Per school heeft de GMR een contactpersoon en een plaatsvervangend contactpersoon aangewezen om de communicatie met de lokale MR-en te realiseren. De lokale MR-en hebben ook contactpersonen aangewezen voor vragen vanuit de GMR.
Per MR zijn er nadere afspraken gemaakt met het GMR-lid over de communicatie, de deelname aan (een deel van) een of meerdere MR-vergaderingen en dergelijke.

Ieder jaar werd het communicatieplan GMR geŽvalueerd. De resultaten van 2016 gaven een vergelijkbaar beeld met de resultaten van 2015: positief en transparant. Vanuit MR-en kwam de vraag of de jaarlijkse enquÍte ieder jaar wel voldoende nieuwe informatie oplevert? Op grond van deze vraagstelling is de GMR tot de conclusie gekomen dat we de evaluatie tweejaarlijks gaan laten plaatsvinden. De eerstvolgende keer is dus in 2018.

3.3 Verkiezingen

In 2017 zijn er weer verkiezingen gehouden voor de GMR.
In een tussentijdse verkiezing is Debby Broeren gekozen voor de (al lange tijd) vacante plek in de geleding personeel.
Op 22 mei is er gekozen voor een plek in de geleding ouders en een plek in de geleding personeel.
De twee zittende personen (Ruud van Mil en Lucy Philipsen) hadden zich herkiesbaar gesteld.
Op grond van de uitslag werd Ruud van Mil herkozen voor de geleding ouders. Twee kandidaten voor de geleding personeel behaalden evenveel stemmen. Conform artikel 13 heeft het lot tussen hen beslist. Het lot heeft beslist in het voordeel van Lucy Philipsen.
Zowel Debby Broeren als Ruud van Mil en Lucy Philipsen zijn benoemd voor een periode van 3 jaar.
De GMR is hiermee op volle sterkte om aan de medezeggenschap vorm en inhoud te geven.
De onafhankelijk voorzitter, Marcel de Groot, is door de GMR benoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar.

3.4 GMR en overlegvergadering met bestuurder (SPOV)

De GMR werkt op basis van een jaarplanning. Hierin worden de verwachte onderwerpen opgenomen. Medezeggenschap vindt idealiter plaats via een drietrapsbespreking. (1:† informatie, 2: bespreking, 3: besluit). In 2017 is besloten, dat, indien een voorbereidingsgroep van de GMR in de ontwikkelfase meedenkt, de eerste stap (informatie) komt te vervallen.
In de nu volgende tabel staat een overzicht van de genomen besluiten en de (overige) besproken agendapunt.

Besluitenlijst 2017
21-02-2017 Instemming personeelsgeleding GMR met vervangingsplan (exclusief laatste pagina in rood)
21-02-2017 Na goedkeuring van de GMR blijft de heer de Groot aan als voorzitter van de GMR voor een tweede termijn tot 2020
21-02-2017 Vaststelling afwijkende bevoegdheden GMR-reglement
21-02-2017 Vaststelling jaarverslag 2016 GMR
21-02-2017 Vaststelling faciliteiten- en activiteitenplan 2017 GMR
21-02-2017 Aanpassing vergaderstructuur GMR (vooroverleg van 19.00 tot 19.45 uur, reguliere vergadering van 19.45 tot 21.00 uur en na overleg van 21.00 tot 21.30 uur) + per vergadering 1 onderwerp inhoudelijk bespreken + beleidsstukken voor bespreken met stafleden
29-03-2017 Positief advies t.a.v. het vakantierooster 2017-2018
29-03-2017 Positief advies t.a.v. de begroting 2017
29-03-2017 In vooroverleg besluiten of schriftelijk of mondeling gestemd wordt
29-03-2017 Schriftelijke informatie van CvB (per agendapunt) wordt voortaan met de vergaderagenda meegestuurd
29-03-2017 Instemming met functieboek SSC Overkwartier
29-03-2017 Beleggingsrapportages worden voortaan alleen op verzoek van de GMR toegezonden. Op andere momenten neemt het CvB de kengetallen op in zijn schriftelijke toelichting.
23-05-2017 Goedkeuring GMR-reglement 1 juni 2017
23-05-2017 Beleidsstukken die in een vooroverleg met GMR-delegatie (ter informatie) worden besproken, worden in het medezeggenschapstraject in twee vergaderingen (ter bespreking en ter instemming/advisering) behandeld
23-5-2017 Instemming (P)GMR met bestuursformatieplan 2017-2018
26-6-2017 Instemming GMR met protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
26-6-2017 Instemming GMR met bestuursondersteuningsprofiel
26-6-2017 Instemming (P)GMR met toekomst IB binnen SPOVenray incl. functiebeschrijving IB-er
26-6-2017 Goedkeuring vergaderplanning GMR 2017-2018
22-11-2017 Vaststelling Huishoudelijk reglement GMR, november 2017
19-12-2017 Goedkeuring wijziging afstandsberekening woon-werkverkeer en dienstreizen mits legitiem
19-12-2017 Instemming met medezeggenschapstatuut, 19 december 2017

Onderwerpen die eveneens aan bod zijn gekomen zijn:
 • De financiŽle situatie (aan de hand van de MARAP's);
 • Evaluatie samenwerking met Prisma en Dynamiek in SSC Overkwartier;
 • Stand van zaken m.b.t. Plan Veltum, inhuizing SO Geijsteren in SBO Focus, verbouwing Klimboom;
 • Begeleiding startende leerkrachten / Binden en Boeien;
 • Beleid EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie);
 • Beleid ERWD (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie);
 • Vragen over huisvesting;
 • Plan van aanpak HCC;
 • Stakingen;
 • WKR;
 • Evaluatie Cultuurpad;
 • Scholing;
 • Fusie SPV/KW met 't Nest;
 • Fusiegelden BS de Klimboom;
 • Vijf gelijke schooldagenmodel;
 • Accountantsverslag n.a.v. jaarrekening 2016;
 • Vervangingsplan 2017-2018;
 • Visie op leidinggeven;
 • Beleid rondom duurzame inzetbaarheid en gesprekkencyclus.


3.5 Medezeggenschapsreglement en Huishoudelijk Reglement

De GMR heeft zich gebogen over een actualisering van zowel het medezeggenschapsreglement als het huishoudelijk reglement. Dit heeft geleid tot vernieuwde en aangepaste documenten. Voor het medezeggenschapsreglement is de ingangsdatum 1 juni 2017, voor (het geheel nieuwe) Huishoudelijk Reglement geldt als ingangsdatum 22 november 2017.
Ook heeft de GMR meegewerkt aan de actualisering van het Medezeggenschapsstatuut van SPOV (Deze was gedateerd januari 2010). De aangepaste versie is van kracht met ingang van 01-12-2017.

4. Vooruitblik

Welke onderwerpen gaan wij in 2018 specifiek volgen?
Gelet op de voortgang van de gekozen onderwerpen in 2017 worden de speerpunten enigszins
aangepast. De begroting vervalt als speerpunt. ( FinanciŽn blijft wel een vast agendapunt van de
maandelijkse vergadering). Het speerpunt 'onderwijs' wordt onderverdeeld in 2 blokken: Zorg en Kwaliteit en Innovatieve ontwikkelingen.
Bij elk speerpunt zijn GMR-leden geplaatst die onder mandaat alle benodigde gegevens binnen SPOV mogen opvragen ter voorbereiding op de behandeling van het onderwerp.
Onderwerp Contactpersonen namens de GMR
ICT-beleidsplan Elianne Sweelssen en Eric van der Velden
Huisvesting: Integraal huisvestingsplan Frans Janssen, Arianne Smits en Martien Dupont
Onderwijs 1: Zorg en kwaliteit Annelies Cuppen en Miriam Hoedemaekers
Onderwijs 2: Innovatieve ontwikkelingen Debby Broeren, Jan van Ochten en Ruud van Mil
Plan Veltum Lucy Philipsen en Hanneke Klomp


Tot slot

Vanuit de ervaringen in 2017 verwacht de GMR, dat ook in 2018 een constructieve samenwerking met Bestuurder, BMT en de Raad van Toezicht zal blijven bestaan.


januari 2018,

namens de GMR,
Marcel de Groot,
Miriam Hoedemaekers.Bijlage 1. Overzicht leden van de GMR 2017-2018
Naam Lid School Periode
Frans Janssen Ouder De Bongerd Tot 01-08-2018
Ruud van Mil Ouder De Kruudwis Tot 01-08-2020
Eric van der Velden Ouder De Keg Tot 01-08-2018
Arianne Smits Ouder St. Oda Tot 01-08-2019
Miriam Hoedemaekers Ouder Petrus Banden Tot 01-08-2018
Jan van Ochten Ouder De Meulebeek Tot 01-08-2019
Annelies Cuppen Personeel De Hommel Tot 01-08-2018
Elianne Sweelssen Personeel St. Oda Tot 01-08-2018
Lucy Philipsen Personeel Petrus Banden Tot 01-08-2020
Hanneke Klomp Personeel Focus Tot 01-08-2019
Martien Dupont Personeel De Klimboom Tot 01-08-2019
Debby Broeren Personeel De Lier Tot 01-08-2020
Marcel de Groot Voorzitter n.v.t. Tot 01-08-2020