Jaarverslag 2016

1. Inleiding

De GMR heeft in 2015 kritisch naar haar eigen functioneren gekeken. Uit deze zelfevaluatie zijn toen diverse afspraken gemaakt. Deze zijn in 2016 (deels) uitgevoerd. Ook in 2016 zijn we kritisch blijven kijken naar ons eigen handelen. Met dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. We geven een overzicht van de activiteiten die door de GMR zijn geÔnitieerd en uiteraard ook op welke wijze de medezeggenschap in 2016 vorm en inhoud heeft gekregen door ons advies- dan wel instemmingsrecht.
Bijzonder aan dit jaar was natuurlijk de bestuurswisseling die heeft plaatsgevonden. Mevrouw Raaijmakers heeft jarenlang met veel toewijding SPOV bestuurd en in het najaar van 2016 afscheid genomen. De GMR dankt haar voor haar inzet om goed primair onderwijs te realiseren voor de leerlingen in Venray. De heer Reulen is aangesteld als de nieuwe bestuurder van SPOV. De GMR wenst hem veel succes toe in de uitoefening van deze mooie functie.††
Tenslotte geven we in dit jaarverslag een korte vooruitblik op 2017.

2. Een proactieve GMR

Voor 2016 heeft de GMR enkele speerpunten benoemd. Deze speerpunten worden proactief door de GMR voorbereid en/of geagendeerd met het bestuur van SPOV. Om dit vorm te geven heeft de GMR uit haar geleding personen benoemd die onder mandaat alle benodigde gegevens binnen SPOV mogen opvragen. Hieronder staat, in willekeurige volgorde, de uitwerking van deze speerpunten.

2.1 Het ICT-beleidsplan
De GMR miste vanuit SPOV een uitgewerkt plan van aanpak om integratie van het ICT-beleid uit te voeren. Om een beeld te krijgen van de daadwerkelijke uitwerking van het ICT-beleid is er een enquÍte uitgezet onder de MR-en van de scholen, de ICT-ambassadeurs en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de projectleider van het ICT-beleidsplan, mevrouw Donlou. De uitkomsten hiervan hebben de GMR geholpen bij het voeren van een goede dialoog over het ICT-beleidsplan. Er is† tijdens meerdere GMR vergaderingen met de bestuurder stilgestaan bij dit onderwerp. In mei was dit tevens in aanwezigheid van mevrouw Donlou.† Zowel vanuit SPOV als vanuit de GMR werd onderkend dat de opbrengsten m.b.t. het ICT-beleid te gering zijn en dat andere keuzes gemaakt moeten worden. †
Afgesproken is dat het aangepaste ICT-beleidsplan ter besluitvorming aan de GMR wordt voorgelegd.

2.2 De begroting
De begroting heeft in de eerste helft van 2016 extra aandacht gekregen van de GMR. Er zijn diverse verduidelijkingsvragen gesteld om te bezien op welke wijze het beleid van SPOV financieel vertaald wordt. Speciale aandacht binnen de begroting was er voor de onderwerpen:
 • Passend onderwijs
 • ICT
 • Investering in personeel en waarborgen medewerkerstevredenheid
 • FinanciŽle uitwerking van eigen risicodragerschap (m.b.t. verzuim/vervangingsfonds.
De GMR heeft moeten constateren dat niet alle vragen naar voldoende tevredenheid werden beantwoord en dat niet alle toezeggingen financieel vertaald waren. De GMR heeft zich kritisch geuit over het gevoerde financiŽle beleid en de analyses daarvan.
In de tweede helft van 2016 kwam er meer duidelijkheid over de financiŽle situatie van SPOV. Deze situatie laat zich (helaas) als volgt omschrijven: Een negatief resultaat over 2015, een verwacht negatief resultaat over 2016 en de (on)mogelijkheden voor een sluitende begroting 2017.
In de vergaderingen van september, november en december is de GMR geÔnformeerd over de stand van zaken, de financiŽle analyses en te maken (beleid)keuzes. De GMR betreurt het dat vooral bovenschoolse kosten ten bate van de gezamenlijke scholen negatief bijdragen aan het verwachte resultaat over 2016 en de begroting 2017.
Met de bestuurder, de heer Reulen, worden afspraken gemaakt om financiŽle zaken zowel in de inhoudelijke bespreking als procesmatig (tijdig ontvangen van stukken) meer vorm en inhoud te geven. Transparantie is daarbij een belangrijk uitgangspunt dat door beide partijen wordt onderschreven.

2.3 Huisvesting
De GMR wil meer inzicht in de huisvesting en onderhoud van onze scholen.
In mei is tijdens de GMR stilgestaan bij huisvesting 2015. Daarvoor heeft er een vooroverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de GMR en SPOV, de heer Hendriks.
Tijdens het (voor)overleg is onder andere gesproken over het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) en hoe dit wordt uitgevoerd en gemonitord. Begin november heeft er een tweede overleg plaatsgevonden met de heer Hendriks.† Leegstand is een van de punten die tijdens dit overleg centraal stond. In diverse scholen zijn er voorbeelden van lege lokalen, maar deze zijn veelal te verklaren. De GMR blijft proactief hier vragen over stellen. Zeker nu de gemeente Venray heeft aangegeven het (geoormerkte) geld voor huisvesting ook daadwerkelijk uit te geven. Dit gaat in overleg tussen SPOV en de gemeente.

2.4 Onderwijs
Als basis is gekozen voor het koersplan van SPOV. Dit koersplan geeft de gewenste ontwikkeling weer voor het onderwijs van SPOV. Echter de concretisering is op onderdelen afwezig, waardoor het vooral algemeenheden betreft. De GMR wil onderwijs en kwaliteit duidelijker op de kaart zetten. Er is contact geweest met SPOV voor een oriŽnterend gesprek. Vanuit SPOV werd de behoefte onderschreven om intensiever contact te hebben over dit onderwerp. De GMR wil daarbij nader ingaan op:
 • Bovenschools beleid en decentraal schoolbeleid.
 • Speerpunten vanuit SPOV en de rol die de GMR kan hebben bij inhoudelijke gedachtevorming (formeel en informeel).
 • Vertaling van externe ontwikkelingen naar SPOV beleid.
Mede vanwege de bestuurswissel en de financiŽle situatie staat dit gesprek gepland voor begin 2017.

2.5 Talentencampus Venray / Plan Veltum
De GMR wordt door SPOV niet gezien als de voornaamste gesprekspartner m.b.t. dit thema. Gezien het belang en het bovenschoolse karakter heeft de GMR hier een andere zienswijze over. De GMR blijft het immers koppelen aan het vormgeven van passend onderwijs binnen de gemeente Venray.† De GMR heeft nadrukkelijk gekozen om dit onderwerp vanuit de inhoud te willen benaderen en niet enkel vanuit een gebouwelijke situatie. † † † † † † † † † † † De GMR heeft alle ontwikkelingen op de voet gevolgd en contact gehad met de betrokken MR-en. De betrokken GMR-leden hebben overleg gehad, maar dit was enkel informerend. De GMR zelve heeft zich verdiept in de raadsvergaderingen en onderliggende documenten. † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † De meest recente ontwikkelingen op dit gebied zijn de uitwerkingen van "Plan Veltum". Dit is in de GMR vergadering van november toegelicht.† De GMR blijft dit onderwerp nauwgezet volgen en verwacht dat de medezeggenschap in de goede vorm wordt uitgevoerd. Dat kunnen de lokale MR-en zijn, maar het kan ook de GMR betreffen. Belangrijk, naast de juiste procedurele werkwijze, blijft de inhoudelijke beleidslijn bij het vormgeven van passend onderwijs †binnen de scholen van SPOV en Plan Veltum in het bijzonder.

3. Medezeggenschap in uitvoering

Aan de goede uitvoering van de medezeggenschap ligt wetgeving ten grondslag. Tevens hanteren wij een GMR-reglement. Op basis van deze wetgeving en het regelement worden onderwerpen geagendeerd ter informatie, ter vaststelling, ter advies of ter instemming.†

3.1 Benoemings Advies Commissie

Bijzonder dit jaar waren de werving van de nieuwe bestuurder en een lid van de raad van toezicht. In 2015 is de GMR betrokken geweest bij het opstellen van het gewenste profiel. In 2016 heeft een lid namens de GMR zitting genomen in de Benoemings Advies Commissie (BAC).

3.2 Overleg met de raad van toezicht (27 juni 2016)

In juni van dit jaar heeft de GMR een overleg gehad met de raad van toezicht in aanwezigheid van (beide) bestuurders van SPOV.
In een open dialoog is er gesproken over:
 • de wijze waarop de medezeggenschap wordt vormgegeven. Centraal daarbij stond de vraag: Hoe kijkt de raad van toezicht, het bestuur en de GMR zelve naar medezeggenschap?
 • het sturen op resultaten en de mate van zelfreflectie.† De rol van de raad van toezicht en van het bestuur zijn nader toegelicht.
 • de stand van zaken met betrekking tot de holding met Dynamiek. Dit proces is stilgelegd wegens bestuurswisselingen bij zowel Dynamiek als SPOV.

3.3 Contact met de MR-en van SPOV

Per school heeft de GMR een contactpersoon en een plaatsvervangend contactpersoon aangewezen om de communicatie met de lokale MR-en te realiseren. De lokale MR-en hebben ook contactpersonen aangewezen voor vragen vanuit de GMR.
Per MR zijn er nadere afspraken gemaakt met het GMR-lid over de communicatie, de deelname aan (een deel van) een of meerdere MR-vergaderingen en dergelijke.

Ieder jaar wordt het communicatieplan GMR geŽvalueerd. De resultaten van 2016 gaven een vergelijkbaar beeld met de resultaten van 2015: positief en transparant. Vanuit MR-en kwam de vraag of de jaarlijkse enquÍte ieder jaar wel voldoende nieuwe informatie oplevert? Op grond van deze vraagstelling is de GMR tot de conclusie gekomen dat we de evaluatie tweejaarlijks gaan laten plaatsvinden. De eerstvolgende keer is dus in 2018.

3.4 GMR en overlegvergadering met bestuurder (SPOV)

De GMR werkt op basis van een jaarplanning. Hierin worden de verwachte onderwerpen opgenomen. Medezeggenschap vindt idealiter plaats via een drietrapsbespreking. (1:† informatie, 2: bespreking, 3: besluit).
In onderstaande tabel staat een overzicht van de agendapunten.
Nr. Onderwerp Data Medezeggenschap
1 Jaarverslag GMR 2015 01-02 Vastgesteld
2 Verantwoordingsrapportage personeel 2014-2015 01-02 Ter informatie
3 Evaluatie communicatieplan GMR, in 2018 volgende evaluatie 01-02, 31-05 Vastgesteld
4 Vakantierooster 2016-2017 01-02, 29-02, 30-03 Positief advies
5 Uitwerking CAO 01-02 Ter informatie
6 Overlegmodel taakbeleid 29-02, 30-03 Instemming
7 Begroting 2016 29-02, 30-03, 21-04 Positief advies
8 Rooster van aftreden, verkiezingen GMR
(procedure, kiescommissie, verkiezing vanaf 2017 aan begin van het schooljaar)
29-02, 21-04 Vastgesteld
9 ICT-beleidsplan (29-02), 21-04, 31-05 Ter bespreking
10 MARAP 30-03 Ter informatie
11 Wijziging GMR reglement 30-03
12 Samenwerking met Dynamiek en Prisma inzake SSC 30-03
13 Ziekteverzuimbeleidsplan 21-04, 31-05 Instemming PGMR
14 Bestuursformatieplan 2016-2017 21-04, 31-05 Instemming PGMR
15 Verantwoordingsrapportage huisvesting 31-05 Ter informatie
16 Verantwoordingsrappoatage onderwijs 31-05 Ter informatie
17 WWZ incl. Vervangingsplan
Werkgroep WWZ benoemd, bestaande uit L. Philipsen, E. Sweelssen en F. van Lieshout
31-05
27-09
18 (Her)benoeming leden GMR: A. Smits, J. van Ochten, H. Klomp Ensink per 01-08-2016 27-09 Vaststelling
19 Benoeming M. Dupont tot de GMR na aftreden K. Janssen 27-09 Vaststelling
19 Cultuurpad 27-09 Ter informatie
20 FinanciŽle situatie SPOV 29-09, 23-11, 12-12 Ter informatie
21 Adressenlijst GMR-leden 20-10, 23-11 Vaststelling
22 Contactpersonen GMR en MR 20-10, 23-11 Vaststelling


Andere agendapunten die regelmatig aan de orde zijn geweest zijn:
 • Mobiliteit/ formatie, met name m.b.t. directeuren

3.5 Aansluiting bij de AOB
Vanaf 1 november zijn wij aangesloten bij de Algemene Onderwijsbond (AOB), zodat wij ondersteuning kunnen krijgen bij de beoordeling van voorliggende zaken. De vele vragen rondom de financiŽle situatie van SPOV hebben vaart gezet achter ons voornemen om ons aan te sluiten bij een onderwijsvakbond. Gelet op de prijsstelling, is gekozen voor de AOB.


4. Vooruitblik
Welke onderwerpen gaan wij in 2017 specifiek volgen?
Gelet op de voortgang van de gekozen onderwerpen in 2016 worden er vooralsnog geen nieuwe prioriteiten gekozen.
Bij elk onderwerp zijn GMR-leden geplaatst die onder mandaat alle benodigde gegevens binnen SPOV mogen opvragen ter voorbereiding op de behandeling van het onderwerp.

We volstaan met het opnieuw weergeven van de vijf onderwerpen:

Onderwerp Trekkers
ICT-beleidplan Elianne Sweelssen en Eric van der Velden
Begroting 2017 Elianne Sweelssen en Ruud van Mil
Huisvesting Frans Janssen en Arianne Smits
Onderwijs Miriam Hoedemaekers en Annelies Cuppen
Talentencampus Venray/ Plan Veltum Lucy Philipsen en Martien Dupont


Tot slot
Vanuit de ervaringen in 2016 verwacht de GMR, dat ook in 2017 een constructieve samenwerking met Bestuurder, BMT en de Raad van Toezicht zal blijven bestaan.


januari 2017,

namens de GMR,
Marcel de Groot,
Miriam HoedemaekersBijlage 1. Overzicht leden van de GMR 2016
Naam Lid School Bijzonderheden
Frans Janssen Ouder De Bongerd
Ruud van Mil Ouder De Kruudwis
Eric van der Velden Ouder De Keg
Arianne Smits Ouder St. Oda Herbenoemd
Miriam Hoedemaekers Ouder Petrus Banden
Cindy Lukken Ouder Focus Tot 01-08-2016
Jan van Ochten Ouder De Meulebeek Per 01-08-2016
Annelies Cuppen Personeel De Hommel
Karin Janssen Personeel De Klimboom Tot 01-09-2016
Elianne Sweelssen Personeel St. Oda
Lucy Philipsen Personeel Petrus Banden
Hanneke Klomp Personeel Focus Per 01-08-2016
Martien Dupont Personeel De Klimboom Per 27-09-2016
Vacature Personeel
Marcel de Groot Voorzitter n.v.t.